USMERNENIA O OCHRANE ÚDAJOV PRE OSOBNÉ RIADENIE ÚDAJOV

 

FirstPhone považuje za základnú povinnosť plne chrániť právo na ochranu osobných údajov v priebehu svojej činnosti, - preto používame všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, a všetkými možnými spôsobmi, zabezpečujeme, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo v úplnom súlade s EU 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“) alebo inými platnými zákonmi. Vzhľadom na to, že jedným z hlavných cieľov základnej právnej úpravy je zabezpečiť transparentnosť, chceme vás v tomto dokumente informovať o zhromažďovaní, využívaní, prenose a v neposlednom rade o ochrane vašich osobných údajov - ülönös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül - najmä ak nás kontaktujete kvôli našich produktov/služieb prostredníctvom našej webovej stránky alebo inej mobilnej aplikácie.

 

Vyhradzujeme si právo aktualizovať a meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov v stanovených intervaloch tak, aby podmienky uvedené v tomto dokumente vždy odrážali súčasný spôsob zaobchádzania s osobnými údajmi a aby boli v súlade so všetkými platnými právnymi záväzkami. V prípade zmeny niektorého z vyššie uvedených ustanovení zverejníme revidovanú verziu Zásad ochrany osobných údajov na našich webových stránkach, a preto vás žiadame, aby ste z času na čas preskúmali aktuálny obsah týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

 

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?

 

Značka FirstPhone a jej pobočkový podnik je prevádzkovaná spoločnosťou FirstPhone s.r.o., Maďarskou registrovanou spoločnosťou so sídlom v Budapešti, Bem József utca 6. IČO: 01-09-178144, daňové číslo Spoločenstva: HU24704069. V súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sme považovaní za organizáciu pre správu údajov, keď s akýmkoľvek spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

 

Ubezpečujeme vás, že vaše názory a komentáre sú vítané av prípade potreby vám radi poskytneme ďalšie informácie o všetkých aspektoch správy údajov, preto sa obráťte na úradníka pre ochranu osobných údajov FirstPhone pre všetky takéto otázky na adrese: info@firstphone.sk. Okrem toho nás môžete kontaktovať poštou, e-mailom. aj formou kuriérskej služby prostredníctvom 1066 Budapest VI. Teréz krt 8. FirstPhone Store - označte ho v adresnom riadku.

 

S AKÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI SA ZAOBCHÁDZAME

 

Vo všeobecnosti sa vaše osobné údaje požadujú priamo od vás, takže môžete ovplyvniť typ informácií, ktoré s nami zdieľate pri ich zhromažďovaní. Poskytujete nám napríklad nasledujúce informácie:

 

Keď vytvoríte svoj účet FirstPhone, pošlete svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko dopredu.

 

Okrem toho môžete na osobnú stránku My FirstPhone (Môj účet) zadať ďalšie informácie, napríklad: číslo mobilného telefónu, telefónne číslo pevnej linky, dátum narodenia, adresu(y) na doručenie, fakturačnú adres(y), údaje o bankovej karte atď.

 

Keď zadáte objednávku, poskytnete nám informácie o produkte, dodaciu adresu, fakturačné údaje, spôsob platby, telefónne číslo, atď.

 

Máte možnosť prihlásiť sa do rozhrania FirstPhone prostredníctvom svojho účtu na Facebooku. Ak vyberiete niektorú z vyššie uvedených možností, vybraný odkaz vás presmeruje na stránku Správcu Facebook, kde vás poskytovateľ informuje o spôsobe, akým spracovávajú údaje, ktoré odoslali. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Facebook môžete študovať kliknutím na nasledujúce odkaz: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Aby sme zvýšili osobnú skúsenosť používateľov online a aby naše ponuky boli ešte viac jedinečné pre vaše preferencie, môžeme zhromažďovať a spracúvať určité informácie o vašom prehliadaní a správaní používateľov počas vašich návštev na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o týchto podmienkach nájdete v časti o správe údajov.

 

Na našich webových stránkach môžeme uchovávať a zhromažďovať údaje spracované prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií v súlade s príslušnými pravidlami pre súbory cookie.

 

V rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov nezhromažďujeme ani nespracúvame citlivé údaje klasifikované ako osobitná kategória. V súlade s tým sa nezhromažďujú ani nespracúvajú údaje o maloletých - mladších ako 16 rokov.

 

ČO JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD RIADENIA ÚDAJOV?

 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 

Poskytovať Vám služby FirstPhone

 

Tento všeobecný účel v prípade potreby zahŕňa tieto použitia:

 

Vytvorenie a spravovanie používateľského konta v rozhraní FirstPhone.

Spracovanie objednávky, vrátane príjmu, doručenia a fakturácie.

Objednávanie stornovania alebo iných záležitostí týkajúcich sa objednania zakúpeného tovaru alebo služieb.

Manipulácia s vrátenými výrobkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vrátenie výrobkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Poskytovanie podporných služieb, vrátane odpovedí na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať o našich produktoch a službách inzerovaných spoločnosťou FirstPhone alebo o konkrétnej objednávke.

 

Spracovanie vašich údajov na vyššie uvedené účely je vo väčšine prípadov nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi FirstPhone a vami. Okrem toho sa nakladanie s určitými údajmi v tomto okruhu riadi zákonným ustanovením, vrátane daňových a účtovných zákonov.

 

Zlepšenie našich služieb

 

Neustále pracujeme na tom, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a online zákaznícke skúsenosti. To si okrem iného vyžaduje vaše nákupné návyky zhromažďovať a používať určité informácie; preto vykonávame prieskum trhu priamo alebo za účasti externých partnerov a žiadame vás, aby ste vyplnili dotazník spokojnosti po konkrétnej objednávke.

 

Tieto činnosti robíme na základe našich legitímnych obchodných záujmov, ale vždy majte na pamäti, že vaše základné práva a slobody v priebehu týchto činností netrpia.

 

Marketingové aktivity

 

Radi by sme Vás informovali o našich aktuálnych ponukách a najnovších správach o produktoch, o ktoré máte záujem. Na tento účel vám posielame periodické informačné správy so všeobecným a tematickým obsahom prostredníctvom našich elektronických kanálov (prostredníctvom e-mailu / SMS / mobilného upozornenia / bannerov, kontextových správ a pod.), ako aj informácie o produktoch, ktoré ste si predtým zakúpili alebo objednali. Radi by sme tiež urobili ďalšie komerčné otázky, ako aj personalizované ponuky prostredníctvom našej webovej stránky. Aby sme vám mohli poskytnúť informácie, o ktoré máte záujem, môžeme použiť určité informácie o vašich nákupných zvykoch (napr. Zobrazené produkty / obľúbené produkty / zakúpené produkty) na profilovanie používateľov. Vo všetkých prípadoch zabezpečujeme, aby sa takéto spracovanie a spracovanie údajov vykonávalo s maximálnym rešpektovaním vašich práv a slobôd a aby sme zabezpečili, že procesy a opatrenia uplatňované pri správe údajov nebudú mať pre vás žiadne nepriaznivé následky, neobmedzia vaše práva.

 

Chrániť naše legitímne obchodné záujmy

 

Môžu nastať situácie, keď si presadzovanie našich vlastných práv a našich obchodných záujmov a ochrana našich obchodných aktivít vyžadujú prenos určitých informácií. Takéto situácie môžu zahŕňať:

 

Ochrana a ďalšie opatrenia proti kybernetickým útokom ohrozujúcim bezpečnosť webových stránok a používateľov rozhrania FirstPhone;

Opatrenia na predchádzanie a odhaľovanie potenciálnych pokusov o podvod vrátane poskytovania príslušných informácií príslušným orgánom a verejným orgánom;

Opatrenia na riešenie akéhokoľvek dodatočného rizika.

 

Vyššie uvedené typy správy a spracovania údajov je založený na našich legitímnych obchodných záujmoch na ochranu našich obchodných aktivít, pričom zabezpečujeme, aby opatrenia, ktoré sme prijali zohľadňovali zásady rovnováhy medzi našimi vlastnými záujmami a vašimi základnými právami a slobodami.

 

Správa a spracovanie údajov sú okrem toho v niektorých prípadoch v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, najmä s cieľom zaručiť zásady a hodnoty vyžadované príslušnými právnymi predpismi pre konkrétnu transakciu.

 

DO KEDY SÚ ULOŽENÉ VAŠE ÚDAJE

 

Vaše osobné údaje sa spravidla uchovávajú počas trvania účtu FirstPhone. Napriek tomu môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie určitých údajov od nás alebo o zrušenie užívateľského účtu, ktorý bude na požiadanie zodpovedaný bez výnimky, pričom sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na vynútiteľnosť práva.

 

Ak nemáte účet FirstPhone, spravidla musíme uložiť všetky informácie o objednávke po dobu 3 [troch] rokov od dátumu objednávky. Ako je uvedené vyššie, môžeme byť požiadaní, aby sme uchovávali údaje dlhšie ako tri roky v súlade s platnými požiadavkami na presadzovanie práva.

 

KOMU PODÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

V niektorých prípadoch odovzdáme vaše osobné údaje a poskytneme prístup k určitým osobným údajom strán v nasledujúcich zdieľaných kruhoch:

 

Poisťovne;

Naši partneri pre výskum trhu;

Marketing / telemarketingové služby pre našich klientov;

Naši finančný/bankový partneri;

Kuriéri, poskytovatelia expresných zásielok;

Distribútori (Distribútori), ktorí sa objavujú na stránke FirstPhone;

Spoločnosti patriacich do tej istej skupiny spoločností ako FirstPhone.

 

Aby sme splnili svoje zákonné povinnosti a chránili naše legitímne ekonomické záujmy, zverejňujeme niektoré osobné informácie verejným orgánom.

 

Plne ručíme za to, že súkromná organizácia tretej strany bude mať prístup k vašim údajom len v úplnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, bezpečnosti informácií a dôvernosti, ako je definované v dohode s touto organizáciou.

 

DO KTORÝCH KRAJÍN POSIELAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Vaše osobné údaje sú v súčasnosti uložené a spravované na Slovensku.

 

Môžu nastať prípady, keď sa vaše osobné údaje prenesú na organizáciu nachádzajúcu sa mimo Slovenska.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa krajín, do ktorých sa vaše údaje prenášajú, alebo o bezpečnostných opatreniach a zárukách, ktoré uplatňujeme na tieto prevody, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 

AKO CHRÁNIME BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Zaväzujeme sa plne zaručiť bezpečnosť osobných údajov implementáciou technických a organizačných opatrení v súlade s priemyselnými štandardmi.

 

Vaše osobné údaje sa ukladajú na zabezpečených serveroch pomocou najmodernejších algoritmov šifrovania technológií a mechanizmov rozšírenia ukladania.

 

Pri platbách využívame služby platobnej podpory PayU. Všetky informácie o platbách sú šifrované technológiou SSL.

 

Upozorňujeme, že napriek všetkému úsiliu o ochranu vašich osobných údajov, bezpečnosť informácií prenášaných prostredníctvom internetu a iných verejných sietí sa nikdy nemôže považovať za úplnú a môže byť zneužitá neoprávnenými tretími stranami.

 

Nie sme zodpovední za zraniteľnosť systémov, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

 

AKÉ PRÁVA SA VÁS TÝKAJÚ?

 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov poskytuje množstvo práv na osobné údaje. Môžete požiadať o prístup k vašim údajom, opravu nesprávnych informácií v našich záznamoch alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu alebo podať žalobu na príslušný súd. V závislosti od situácie máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, obmedzenie správy údajov alebo a zabezpečiť prenosnosť údajov.

 

Ďalšie informácie o týchto právach nájdete v tabuľke nižšie.

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie, aby ste uplatnili svoje práva. Ak chcete uplatniť svoje práva, prečítajte si pozorne nasledujúce body:

 

Identifikácia. Prísne zachovávame dôvernosť všetkých záznamov obsahujúcich osobné údaje, preto nám pošlite svoju požiadavku na takéto záznamy z e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu FirstPhone. Ak používate inú e-mailovú adresu, vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť prostredníctvom ďalšieho frontu identifikácie.

 

Termín odpovede. Na každú platnú požiadavku odpovieme najneskôr do jedného mesiaca, pokiaľ je žiadosť výslovne komplikovaná alebo ak máte viac žiadostí naraz, v takom prípade vám zašleme odpoveď najneskôr do troch mesiacov. Ak na spracovanie vašej žiadosti potrebujeme viac ako jeden mesiac, v každom prípade vás budeme informovať. V tejto súvislosti vás môžeme požiadať, aby ste poskytli podrobnejšie informácie o tom, aké údaje alebo dokumenty potrebujete, a aké obavy máte, ak vôbec máte, na čo najpresnejšiu odpoveď na vašej žiadosti.

 

Týmto spôsobom vám môžeme pomôcť rýchlejšie a skrátiť čas potrebný na odpoveď.

 

Právo tretej strany. Nie sme povinní odpovedať na vašu žiadosť, ak žiadosť predloženú v žiadosti podal iný subjekt údajov alebo tretia strana. V tom prípade ide o porušovanie práv alebo slobôd tretích osôb.

Príslušné právo Definícia
Právo na prístup

Môžete si od nás žiadať:

· Potvrdenie, či vaše osobné údaje sú spracovávané nami; · Poskytnutie kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom správy údajov; ·  Poskytnutie viac informácií o Vašich osobných údajoch, najmä o tom, aké údaje máme, na aké účely, s kým sa s týmito údajmi delíme a či tieto údaje odovzdávame do zahraničia, ako ich ukladáme, ako dlho ich uchovávame. Tieto informácie, aké práva máte vo vzťahu k týmto údajom, akým spôsobom av akej forme sa môžete sťažovať, a napokon, kde sme vaše údaje získali, ak vám neboli poskytnuté pred oznámením podľa tejto časti.

Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov o vás.

Pred opravou nesprávnych údajov môžeme preskúmať presnosť alebo správnosť príslušných údajov.

Právo na vymazanie a zabudnutie Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ale iba v prípade, ak

 Ak príslušné údaje už nie sú potrebné na účely správy údajov stanovených v čase zberu údajov; alebo,

· Ak ste svoj súhlas stornovali (ak je správa údajov založená výlučne na súhlase); alebo,

· Ak uplatníte svoje právo na protest; alebo,

· Ak boli dotknuté osobné údaje nezákonne ošetrené; alebo,

· Ak zákon vyžaduje vymazanie príslušných údajov.

Nie sme povinní splniť vašu požiadavku na vymazanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné a odôvodniteľné spracovať vaše osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

· Dodržiavanie povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ alebo členských štátov; alebo

· Predkladať, potvrdzovať alebo obhajovať právne nároky.

Okrem toho môžu existovať aj iné okolnosti, za ktorých nie sme povinní splniť vašu požiadavku na vymazanie vašich osobných údajov, ale v uvedených prípadoch sa to môže odmietnuť.

Upozorňujeme, že pred uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy podľa tejto časti sa odporúča, aby ste si stiahli a potom uložili všetky dokumenty (vrátane faktúr, záručných listov) z účtu FirstPhone súvisiace s objednávkami prijatými z FirstPhone, či fakturačná strana uvedená v objednávke bola vaša osoba alebo iná osoba alebo organizácia. Ak tak neurobíte skôr, ako budete mať právo zrušiť, tieto dokumenty budú stratené a nebudú môcť byť nahradené službou FirstPhone po zrušení postupu vymazania dát a vymazanie účtu FirstPhone, vrátane všetkých údajov a dokumentov.

Právo obmedziť správu údajov

(blokovacie právo)

Môžete požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (tj vaše

údaje budú zablokované), ale len v prípade, ak je splnená jedna z

nasledujúcich podmienok:

· Ak spochybňujete presnosť osobných údajov po dobu potrebnú na overenie týchto údajov; alebo,

· Ak je správa údajov nezákonná a namietate proti vymazaniu údajov; alebo,

· Ak príslušné údaje už nie sú potrebné na účely cieľov správy údajov formulovaných v čase zberu údajov, ich vymazanie je vylúčené predložením, potvrdením alebo ochranou určitých právnych nárokov; alebo,

· Ak ste uplatnili svoje právo na protest a zákonnosť nášho konania ešte nebola ukončená.

Ak uplatníte právo na uzamknutie, budeme naďalej oprávnení používať vaše osobné údaje, ak:

· Dostali sme od vás príspevok; alebo,

· Ak je použitie (existencia) dotknutých údajov nevyhnutné na výkon konkrétneho práva alebo oprávneného záujmu na súde; alebo

· Ak je použitie (existencia) dotknutých údajov nevyhnutné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Poskytovanie prenosnosti dát

(právo na ukladanie údajov)

Môžete nás požiadať, aby sme poskytli vaše osobné údaje v široko používanom

strojovo čitateľnom formáte, ktorý ste oprávnený poskytnúť iným

kontrolórom údajov, ak:

· Spravovanie údajov sa vykonáva len s vaším súhlasom a je založené na zmluvnom povolení uvedenom vo vašej zmluve; 

· Správa dát je automatizovaná.

Právo na protest

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov

súvisiacich s vašou vlastnou situáciou, ak sa domnievate, že vaše

základné práva a slobody to vyžadujú proti našim obchodným záujmom.

Môžete tiež namietať proti priamemu marketingu vašich osobných informácií (vrátane profilovania používateľov) kedykoľvek, bez odôvodnenia, ak súvisia s priamym marketingom, v takom prípade ukončíte spracovanie čo najrýchlejšie.

Vykonávanie automatizovaných procesov

Ako dotknutá osoba môžete byť požiadaní, aby ste vyňali rozhodnutia prijaté výlučne

automatizovanými procesmi, ale len vtedy, ak:

· Ak má takéto rozhodnutie v procese právne účinky na vás; alebo

· Ak ste postihnutí v podobnej miere.

Právo podľa tohto článku nemožno vymáhať, ak rozhodnutie prijaté v dôsledku automatizovaného rozhodovania:

· Je potrebné uzavrieť alebo vykonať zmluvu s vami; alebo,

· Ak vám to umožňuje právo EÚ alebo členského štátu, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo

· Ak ste na základe výslovného súhlasu.

Právo na sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, pokiaľ ide o spracovanie

vašich osobných údajov. V Maďarsku je Úrad pre ochranu údajov k

dispozícii na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zodpovedný za správu osobných údajov

Sídlo: Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Poštová adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefónne číslo: +421 /2 3231 3214

E-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo sťažovať sa orgánu podľa zákona, žiadame vás, aby ste nás najprv kontaktovali.

Poistenie produktov

Preto ponúkame poistenie produktov ako jednu z našich služieb, ktorá vám pomôže pripraviť sa na nepredvídateľné, náhodné a nešťastné situácie.

Služba

Vyžiadajte si službu na našom webe a sledujte stav svojho zariadenia. Na používanie služby je potrebný užívateľský účet!

Osobný odber

Vezmite si svoju objednávku osobne v našom obchode alebo si ju objednajte doma.

Možnosti platby

Plaťte ľahko pomocou kreditnej karty. V prípade neúspešnej platby máte možnosť znova skúsiť objednávku.

Porovnanie: 0 ks výrobkov